ARTYKUŁY


Opodatkowanie elementów dodatkowych

Wiele kontrowersji i wątpliwości budzi kwestia odpowiedniego opodatkowania elementów dodatkowych (towarów i usług) wobec wyrobów medycznych. Kluczową rolę w tym względzie należy przypisać koncepcji świadczenia…


Znak CE

Wyroby medyczne są tylko jedną z wielu grup produktów, na których umieszczany jest znak CE. Oznaczenie to zostało uregulowane na gruncie prawa unijnego, jako wyznacznik…


Procedura oceny zgodności

W zależności od klasy wyrobu medycznego, jego wytwórca może dokonać wyboru procedury przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu. Poszczególne procedury uregulowane są w załącznikach do dyrektywy Rady…


Instrukcje użytkowania

Instrukcja używania wyrobu medycznego wraz z jego oznakowaniem składa się na komplet informacji potrzebnych do bezpiecznego i właściwego używania wyrobu. Stosuje się więc do niej…


Rejestracja wyrobów medycznych

Obowiązek dokonywania zgłoszeń i powiadomień o wyrobach medycznych został uregulowany w  przepisach zawartych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz….


Holler Box