PROJEKT NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MZ W SPRAWIE WYKAZU WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

21.03.2017 r. ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Ma ono zastąpić rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów wydawanych na zlecenie, wydane uprzednio na tej samej podstawie co ww. projekt, tj. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy refundacyjnej.

Wyjaśnić należy, że powyższe rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. zostało jedynie czasowo utrzymane w mocy, do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tak stanowi art. 155 ww. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty).

Projekt nowego rozporządzenia rozszerza zakres osób uprawnionych do wystawiania zleceń na wyroby medyczne w ramach świadczeń gwarantowanych.

Projekt zakłada nadanie uprawnienia do wystawiania takich zleceń lekarzom będącym w trakcie specjalizacji. Zgodnie bowiem z innym rozporządzeniem – „w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej” –  lekarze w trakcie specjalizacji są w pełni uprawnieni do realizowania świadczeń gwarantowanych. W celu zachowania spójności i zgodności z obowiązującym rozporządzeniem, projekt przewiduje, że gdy w wykazie jest mowa o uprawnionym lekarzu danej specjalizacji, należy przez to rozumieć również lekarza będącego w trakcie specjalizacji z tej dziedziny.

W zakresie niektórych wyrobów medycznych m.in. ortezy i gorsety ortopedyczne, rozszerzono również zakres uprawnionych do ich wystawiania o lekarzy niektórych specjalizacji. Uzupełniono również listę podmiotów uprawnionych o pielęgniarki i położne, czego brakuje w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. W wykazie uwzględniono także fizjoterapeutów przyznając im uprawnienia w zakresie wyrobów medycznych związanych z fizjoterapią.

Projekt rozszerza wykaz wyrobów medycznych o dwa nowe produkty: „transmiter-nadajnik” oraz „sensor/elektroda”. Mają one być wykorzystywane przy nowym świadczeniu gwarantowanym „Systemie ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM – RT), który jest dodawany do zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Skorzystać z tych wyrobów mają dzieci do 18. roku życia z cukrzycą typu I.

Wprowadzono również możliwość skrócenia okresu użytkowania wózków inwalidzkich dla dzieci w uzasadnionych medycznie wypadkach. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po ogłoszeniu.

 

Projekt dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12296551/12421745/12421746/dokument280497.pdf


Autor: Marcin Rytel –  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
biuro@kondrat.pl

źródło zdjęcia: www.freeimages.com