Nowe wymagania dla lokali, w których prowadzona jest sprzedaż wyrobów medycznych na zalecenie – jest projekt rozporządzenia MZ

Dnia 18 lipca 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie następujących wymogów:

 1. spełniania wymagań technicznych określonych dla budynku użyteczności publicznej
 2. wyposażenia w szafy ekspedycyjne, przeznaczone wyłącznie do przechowywania wyrobów medycznych;
 3. posiadania przymierzalni;
 4. zapewnienia utwardzonych, wolnych od barier poziomych i pionowych, dojść do budynku i przestrzeni komunikacyjnych w budynku, w którym znajduje się lokal, a w przypadku ich braku instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwią dostęp do lokalu.

Ponadto zaproponowano, by:

 1. lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie z zakresu protetyki słuchu obowiązkowo wyposażony był w:
 • komputer z oprogramowaniem i specjalistycznym oprzyrządowaniem do programowania urządzeń wspomagających słyszenie;
 • videootoskop;
 • chusteczki jednorazowe do oczyszczania;
 • myjkę ultradźwiękową.

 

 1. lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie z zakresu optyki okularowej obowiązkowo wyposażony był w:
 • wyświetlacz optotypów;
 • pupilometr;
 • myjkę ultradźwiękową.

 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano termin 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (czyli od 1 stycznia 2024 r.) na dostosowanie lokalu, w którym jest prowadzone zaopatrzenie w wyroby medyczne dostępne na zlecenie do nowych wymagań.

Projekt aktualnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374708