Planowane zmiany we wzorze zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Dnia 9 marca 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Projektowana nowelizacja ma na celu dostosowanie danych zawartych w zleceniu do uruchomienia systemu e-zleceń oraz uporządkowanie informacji zawartych w zleceniu.

Projektowane rozporządzenie zakłada:

 • zmiany w § 2 w pkt 1, § 3 w pkt 1 oraz pkt 4 lit b rozporządzenia – mają one charakter porządkowy i polegają na przyjęciu jednolitej terminologii odnoszącej się do informacji zawartych na zleceniu, poprzez zastosowanie terminu „identyfikator zlecenia”;
 • zmiany w § 2 w pkt 4 w lit. c oraz w § 3 w pkt 2 w lit c rozporządzenia – określają one konieczność wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego do uzyskania przez pacjenta świadczeń opieki zdrowotnej, w każdym przypadku, w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców);
 • zmianę w § 2 pkt 5 w lit a rozporządzenia – wprowadzany jest obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47DN albo 47ZDN, o którym mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • zmiany w § 2 pkt 7 rozporządzenia – w zakresie informacji o osobie uprawnionej do wystawiania zleceń dodano informacje o numerze telefonu;
 • zmiany w § 2 pkt 7a rozporządzenia – dodano informacje o osobie upoważnionej przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia;
 • dodanie w § 2 w pkt 8 lit. h rozporządzenia – w którym uwzględniono informacje o sposobie potwierdzania prawa do świadczeń oraz weryfikacji uprawnień;
 • zmiany w § 2 w pkt 9 lit. c rozporządzenia – dodano informację dotycząca roku realizacji zlecenia
 • zmiany w § 2 w pkt 13 w lit. a tiret trzecie oraz w § 3 w pkt 4 w lit. d rozporządzenia – w zakresie danych identyfikujących wyrób medyczny, dodano informację o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym wyrobu medycznego. Przy czym W przypadku braku niepowtarzalnego kodu indentyfikacyjnego wskazywany będzie numer seryjny wyrobu medycznego albo inny numer lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny;
 • zmiany w § 3 pkt 3 rozporządzenia – uszczegółowiono, iż w zakresie informacji o posiadaniu uprawnień dodatkowych należy podać kod tytułu uprawnienia dodatkowego oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający uprawnienie dodatkowe
 • zmiany w § 3 w pkt 5 rozporządzenia – w zakresie informacji dotyczących weryfikacji zlecenia naprawy wyrobu medycznego dodano informację o okresie wydłużenia okresu użytkowania wyrobu medycznego oraz informację o sposobie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;
 • zmiany w § 3 w pkt 6 rozporządzenia – określono, iż zlecenie zawierać będzie potwierdzenie udzielenia pacjentowi informacji o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości limitu naprawy. Tym samym zrezygnowano z obowiązku składania przez pacjenta czytelnego podpisu potwierdzającego zapoznanie się z informacją o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego.

 

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370251

 

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl